slovenčina | english
Vstup pre členov komory
Pramene práva

Slovenská komora patentových zástupcov

Sídlo:

Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
telefón: 02/53 41 80 92
0907 718 824
fax: 02/53 41 80 92
e-mail: slovakpatentattorneys@micronet.sk
www.patentattorneys.sk

bola zriadená zákonom č. 344/2004 Z.z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č.444/2002 Z.z. o dizajnoch a zákona č.55/1997 Z.z. o ochranných známkach v znení zákona č.577/2001 Z.z. a zákona č.14/2004 Z.z. zo 14.mája 2004.

Komora združuje patentových zástupcov a ďalšie fyzické a právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti za podmienok a spôsobom stanoveným týmto zákonom a spĺňajú predpoklady upravené v

§ 3 Zákona č.344/2004 Z.z. takto:
  1. Patentový zástupca je fyzická osoba zapísaná v zozname patentových zástupcov.
  2. Činnosťou patentového zástupcu je zastupovanie fyzických osôb a právnických osôb pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a pred inými orgánmi štátnej správy v konaniach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva. Patentový zástupca pri výkone svojej činnosti ďalej poskytuje odborné rady v oblasti priemyselných práv, spisuje listiny pre potreby právnych úkonov v oblasti priemyselných práv a poskytuje ďalšie formy odborného poradenstva a odbornej pomoci v oblasti priemyselného vlastníctva (služba patentového zástupcu).
  3. Patentový zástupca je pri výkone činnosti patentového zástupcu a pri poskytovaní služby patentového zástupcu povinný chrániť práva a oprávnené záujmy fyzických osôb a právnických osôb v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a inými všeobecne záväznými predpismi.
Členstvo v Slovenskej komore patentových zástupcov je povinné.

Usporiadanie Slovenskej komory patentových zástupcov a vstup do tejto profesie je v súlade s usporiadaním Európskeho patentového inštitútu, kde prístup do profesie európskeho patentového zástupcu je upravený Európskou patentovou dohodou a zahŕňa povinné členstvo v tomto inštitúte.

Členovia Slovenskej komory patentových zástupcov, ktorí sú súčasne členmi Európskeho patentového inštitútu sú oprávnení zastupovať fyzické a právnické osoby aj pred Európskym patentovým úradom.

Členovia Slovenskej komory patentových zástupcov, ktorí sú zaregistrovaní na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu v Alicante sú pred touto inštitúciou oprávnení zastupovať tiež vo veciach ochranných známok Spoločenstva.


Z histórie profesie:

Inštitút patentového zástupcu bol prvý krát zavedený už v prvej Československej republike, a to vládnym nariadením č.6/1926 Zb., o zastupovaní strán v patentových veciach patentovými zástupcami a úradne autorizovanými technikmi.

Po roku 1948 bola táto profesia ako slobodné povolanie v súvislosti s politickým vývojom zrušená.

Inštitút patentového zástupcu bol znovu zavedený až po zmene zriadenia zákonom č.237/1991 Zb. Na základe tohto zákona bola tiež ustanovená Komora patentových zástupcov s celoštátnou pôsobnosťou.

Po vzniku Slovenskej republiky bola na základe zákona č.90/1993 Z.z. zriadená Komora patentových zástupcov so sídlom v Bratislave.

Ostatná právna úprava vznikla po prehodnotení opodstatnenosti existencie komory a povinného členstva v nej a plne rešpektuje záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii.